Tag: xepria z3

Thời lượng pin của các siêu phẩm trong năm 2014

Thời lượng pin của các siêu phẩm trong năm 2014

Theo đó, chúng ta có thời gian trung bình là 2933mAh, ở cột thứ ba ta có thời lượng sử dụng thực tế trên dung lượng pin thật của từng sản phẩm, ở cột cuối cùng ta sẽ có thời